top of page

מחלקות כספים לעמותות

ניהול כספים בעמותות שונה מהותית מניהול הכספים בחברה עסקית. הרגולציה שונה, תחומי העיסוק שונים, השיקולים שונים והעבודה שונה. אנו בפיננסתים עוסקים בניהול כספים של עמותות ומלכ"רים מזה מספר שנים ולנו מחלקה ייעודית המתמחה בכך. אנחנו ננהל עבורכם את הכספים כדי שאתם תוכלו לעסוק לשפר את החברה.

 

ניהול הכספים בעמותות  כולל היבטים רבים שאינם קיימים בחברה מסחרית, ובהם:

 

Anchor 17

 

 

 

 

  • שכר -  ת תשלומי השכר בעמותות שונים מבחברות עסקיות. מס השכר החל על עמותות משנה את שיקולי התמחיר. כמו כן ישנה חשיבות רבה לאופן העמסת העלויות על מנת לתמוך בדו"חות השונים ובדרישות השונות של רשם החברות. במקרים בהם העמותה הינה מוסד חינוכי, ישנן הבטים נוספים בשל כפיפות המוסד להגבלות וכללים שונים שנקבעו על ידי משרד החינוך וכן להסכמים קיבוציים. עבודה נכונה בתחום זה תאפשר לחסוך בעליות השוטפות ולהעביר סכומים אלה לתחומים שהמוסד רוצה להוביל ולקדם. בנוסף, במקרים בהם ישנו תקצוב ממשלתי, תכנון ותשלום שכר בהתאם להנחיות ימנעו שאלות שונות ובעיות בביקורת שעורך משרד החינוך.  

 

 

 

 

 

 

 

  • ניהול והנהלת חשבונות -  הנהלת החשבונות של עמותה שונה מהנהלת חשבונות עסקית. זאת בשל דרישות רגולטוריות אחרות. אנו מאמינים כי הנהלת חשבונות של עמותה צריכה להתנהל בסטנדרטים המחמירים של חברה בע"מ, עם ההתאמות הנדרשות לרגולציה החלה על עמותות. אנו בונים את מחלקת הנהלת החשבונות כך שתוכל לתת מידע ניהולי בזמן אמת. באמצעות זאת מנהלי העמותות יכולים לעסוק בניהול, גיוס כספים ופעילות הליבה של העמותה. 

 

 

 

 

 

 

  • מיסוי ומיסים - ניהול המיסוי השוטף של עמותה דורש התמחות המאפשרת חיסכון שוטף במיסים המשולמים, מעצם היות הארגון עמותה. 

 

 

 

 

 

  • תזרים ותקציבים -  בניית תקציב עבודה שנתי הינה חשובה במיוחד בעמותות. תקציב שנתי נדרש לצורך עמידה בתזרים, גיוס כספים, ועמידה ביעדי העמותה. למבנה התקציב של עמותות מבנה יחודי אשר בניה על פיו מאפשרת דיוק מקסימלי וגמישות ניהולית. 

  • התזרים של עמותות הינו שונה מתזרים של חברות עסקיות. זאת בעיקר משום שמבנה ההכנסות הינו תקופתי ומתבסס על תרומות ומבנה ההוצאות איננו גמיש ברובו. אנו בפיננסתים עוסקים בנושא החל מבניית התקציב השנתי ועד לבקרתו השוטפת מדי חודש, ומעקב יום יומי על תזרים החברה. 

 

 

 

 

 

  • דוחות וביקורות – ניהולה השוטף של העמותה דורש מגוון דו"חות. החל מהדוחות השוטפים הנדרשים לצורך ניהולה, כגון דו"חות בקרת תקציב, דו"חות תזרים מזומנים, ודו"חות מרכזי הוצאות. בנוסף לכך, ישנם דו"חות רבים יחודיים הנדרשים לפעילות עמותה. דו"חות כגון, תקציבים לתורמים, דו"חות ביצוע למשרדי ממשלה ודו"חות מותאמים נוספים. אנו בפיננסתים משקיעים משאבים רבים על מנת שמדי חודש יוכלו מנהלי העמותה לקבל את הדו"חות השוטפים, וכאשר נדרש דו"ח יעודי לקבלו באופן מידי ומתאים לצורך. 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Anchor 18
Anchor 21
Anchor 22
Anchor 23
Anchor 24
bottom of page